Uniwersytet w Białymstoku / Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych

Historia

Czas trwania: 4 lata

   powrót
Spis treści:

Nazwa szkoły doktorskiej

Jednostki prowadzące

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych
  adres:
  Biuro Rekrutacyjne przyjmuje interesantów:
  Do końca czerwca 2020 r.
  Poniedziałek - Piątek w godzinach 09.00-14.00
  Białystok, Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, p. 85
  telefon: 85 745 7485, 85 745 7460

  W lipcu, sierpniu i wrześniu 2020 r.
  Poniedziałek - Piątek w godzinach 09.00-14.00
  Białystok, Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, p. 47
  telefon: 85 745 7485, 85 745 7460

  Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych
  e-mail: szkoladoktorska.nh@uwb.edu.pl

Zapisy

od 2020-07-01 do 2020-07-31 23:59:59

Limit miejsc

4

Język wykładowy

polski

Opis

Kształcenie w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych (SDNH) Uniwersytetu w Białymstoku trwa 8 semestrów. Oparte jest na programie obejmującym: zajęcia z pracownikami UwB (specjalistami w dyscyplinach), włączenie doktoranta w proces badań naukowych w ramach wybranej dyscypliny oraz praktyki zawodowe.

Część zajęć realizowanych jest wspólnie z pozostałymi szkołami doktorskimi na UwB. Największa grupa przedmiotów jest  ściśle związana z naukami humanistycznymi i  skierowana do doktorantów wybierających określoną dyscyplinę (językoznawstwo, literaturoznawstwo, historię czy filozofię). Poza przedmiotami obowiązkowymi z tej ostatniej grupy zajęciowej doktorant będzie miał możliwość wyboru konwersatoriów specjalistycznych.

 

Studia doktoranckie w dyscyplinie historia mają na celu przygotowanie doktorantów do napisania rozprawy doktorskiej, a ich formuła sprzyja poszerzeniu horyzontów badawczych, lepszej orientacji w problemach współczesnych nauk humanistycznych oraz głębszemu zrozumieniu współczesnego świata. W trakcie studiów doktorant przygotowuje rozprawę doktorską, prowadzi własne prace badawcze, które powinny skutkować naukowymi publikacjami oraz udziałem w konferencjach naukowych.

W programie studiów doktorskich nacisk położony został na przedmioty o charakterze metodologiczno-warsztatowym  (m.in. metodologia nauk humanistycznych, doskonalenie warsztatowe). Inne mają na celu zapoznanie z nowymi nurtami i tendencjami we współczesnych naukach humanistycznych ze szczególnym uwzględnieniem dyscypliny reprezentowanej przez doktoranta. Zajęcia mają charakter wykładów i konwersatoriów. W ramach studiów studenci odbywają praktykę dydaktyczną. Ukończenie studiów wiąże się z otrzymaniem, po przebyciu określonej prawem procedury, tytułu doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie historia. Oznacza to, że  absolwent posiadł umiejętność samodzielnej pracy twórczej, opanował właściwy dla swej dyscypliny warsztat badawczy, dysponuje zaawansowaną wiedzą oraz opanował sztukę przekazywania jej  innym.

Takie kwalifikacje stwarzają liczne możliwości zatrudnienia i kariery zawodowej. Doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie historia, poza kontynuowaniem kariery naukowej na uczelni,  jest szczególnie predestynowany do pracy w różnych instytucjach kultury, jak muzea, archiwa czy biblioteki. Jego warsztat pozwala na podjęcie i skuteczne wykonywanie pracy w administracji publicznej. Jest też przygotowany do podjęcia pracy  w szkołach.        

 

 

Ważne linki:

Uchwała nr 2425 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 22 maja 2019 roku w sprawie ustalenia programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych

Uchwała 2428 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 22 maja 2019 roku w sprawie zasad i trybu rekrutacji do szkół doktorskich w roku akademickim 2019/2020

Zasady kwalifikacji

 1. Rekrutacja do szkoły doktorskiej odbywa się w drodze konkursu, który jest dwuetapowy.
 2. W celu przystąpienia do postępowania konkursowego kandydat dokonuje rejestracji w systemie IRK:
  • zakłada osobiste konto rejestracyjne (identyfikatorem konta jest numer PESEL kandydata, a jeśli nie posiada on numeru PESEL – jedenastocyfrowy numer wygenerowany przez system IRK),
  • wypełnia ankietę osobową, dokonuje wyboru dyscypliny naukowej.
 3. Następnie składa komplet dokumentów.
 4. W kolejnym etapie z kandydatem jest przeprowadzana rozmowa kwalifikacyjna.

Szczegółowe informacje na temat zasad i trybu rekrutacji zawarte są w uchwale rekrutacyjnej do szkół doktorskich Uniwersytetu w Białymstoku.

 O przyjęciu na studia decydują kryteria, wynikające z Uchwały 2428 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku. Wśród nich  jest rozmowa kwalifikacyjna, która ma na celu stwierdzenie, w jakim stopniu kandydat przygotowany jest do podjęcia samodzielnej pracy badawczej.  Oczekuje się, że zostanie przedstawiona koncepcja pracy doktorskiej, planowane metody realizacji rozprawy, a także wstępna wiedza na temat dostępnej bazy materiałowej danego tematu.

 

Profil kandydata

Kandydat powinien legitymować się bardzo dobrymi wynikami studiów I 
i II stopnia, wykazywać zainteresowanie literaturoznawstwem, jego ewolucyjnością i 
chronologiczną zmiennością. Kandydat powinien też znać podstawowe pojęcia literaturoznawcze, ogólnie orientować się w różnorodności postaw metodologicznych wobec literatury oraz odczuwać potrzebę podejmowania wyzwań badawczych.

O przyjęciu na studia decydują kryteria, wynikające z uchwały senatu UwB. Wśród

...
(liczba słów w pełnym opisie: 362)
+pokaż więcej informacji

Dodatkowe dokumenty

 1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły doktorskiej składają następujące dokumenty:
 • ankietę pobraną z systemu IRK z zaznaczeniem dyscypliny naukowej, w ramach której kandydat zamierza przygotować rozprawę doktorską,
 • podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Doktoranta (kandydat wczytuje plik z fotografią spełniającą wymagania takie, jakie obowiązują przy składaniu wniosków o wydanie dowodu osobistego),
 • kwestionariusz z wykazem osiągnięć naukowych kandydata wypełniony według wzoru pobranego z systemu IRK ze szczególnym uwzględnieniem zainteresowań naukowych, dotychczasowego dorobku naukowego (publikacje naukowe), udziału w konferencjach, stażach naukowych, studenckim ruchu naukowym, stypendiach itp.,
 • pomysł badawczy na tle najważniejszych osiągnięć w danej dyscyplinie (przygotowany według wzoru),
 • poświadczoną przez uczelnię lub notariusza kopię dyplomu (na podstawie przedłożonego oryginału) ukończenia studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (wraz z suplementami),
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, potwierdzające zdolność kandydata do podjęcia kształcenia w dyscyplinach naukowych: nauki biologiczne, nauki chemiczne,
 • dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe kandydata:
  • kserokopia strony tytułowej monografii, spisu treści i strony redakcyjnej, kserokopia strony tytułowej monografii, spisu treści, strony redakcyjnej i rozdziału lub kserokopia strony tytułowej czasopisma, artykułu i spisu treści,
  • zaświadczenia (certyfikaty) o czynnym udziale w konferencjach naukowych lub seminariach, podpisane przez organizatora,
  • zaświadczenie o udziale w konkursowym projekcie badawczym (np. NCN, NCBiR), podpisane przez kierownika projektu, z podaniem numeru projektu, roli w nim i lat jego realizacji,
  • zaświadczenie o odbyciu wyjazdu stypendialnego, stażu
...
(liczba słów w pełnym opisie: 565)
+pokaż więcej informacji