University of Bialystok / Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych

Historia

Duration: 4 years

   back
Table of contents:

Nazwa szkoły doktorskiej

Conducting units

Enrollment

from 2021-08-16 to 2021-08-27 23:59:59

Limit of students

4

Language

polish

Description

Kształcenie w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych (SDNH) Uniwersytetu w Białymstoku trwa 8 semestrów. Oparte jest na programie obejmującym: zajęcia z pracownikami UwB (specjalistami w dyscyplinach), włączenie doktoranta w proces badań naukowych w ramach wybranej dyscypliny oraz praktyki zawodowe.

Część zajęć realizowanych jest wspólnie z pozostałymi szkołami doktorskimi na UwB. Największa grupa przedmiotów jest  ściśle związana z naukami humanistycznymi i  skierowana do doktorantów wybierających określoną dyscyplinę (językoznawstwo, literaturoznawstwo, historię czy filozofię). Poza przedmiotami obowiązkowymi z tej ostatniej grupy zajęciowej doktorant będzie miał możliwość wyboru konwersatoriów specjalistycznych.

Kształcenie w dyscyplinie historia ma na celu przygotowanie doktorantów do napisania rozprawy doktorskiej, a jego formuła sprzyja poszerzeniu horyzontów badawczych, lepszej orientacji w problemach współczesnych nauk humanistycznych oraz głębszemu zrozumieniu współczesnego świata. W trakcie odbywania kształcenia doktorant przygotowuje rozprawę doktorską, prowadzi własne prace badawcze, które powinny skutkować naukowymi publikacjami oraz udziałem w konferencjach naukowych.

W programie szkoły doktorskiej nacisk położony został na przedmioty o charakterze metodologiczno-warsztatowym  (m.in. metodologia nauk humanistycznych, doskonalenie warsztatowe). Inne mają na celu zapoznanie z nowymi nurtami i tendencjami we współczesnych naukach humanistycznych ze szczególnym uwzględnieniem dyscypliny reprezentowanej przez doktoranta. Zajęcia mają charakter wykładów i konwersatoriów. W ramach szkoły doktoranci odbywają praktykę dydaktyczną. Ukończenie szkoły daje szansę na uzyskanie, po przebyciu określonej prawem procedury, tytułu doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie historia. Oznacza to, że  absolwent posiadł umiejętność samodzielnej pracy twórczej, opanował właściwy dla swej dyscypliny warsztat badawczy, dysponuje zaawansowaną wiedzą oraz opanował sztukę przekazywania jej  innym.

Takie kwalifikacje stwarzają liczne możliwości zatrudnienia i kariery zawodowej. Doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie historia, poza ewentualnym kontynuowaniem kariery naukowej na uczelni,  jest szczególnie predestynowany do pracy w różnych instytucjach kultury, jak muzea, archiwa czy biblioteki. Jego warsztat pozwala na podjęcie i skuteczne wykonywanie pracy w administracji publicznej. Jest też przygotowany do podjęcia pracy  w szkołach.

Kształcenie doktoranta kończy się złożeniem do końca IV roku w sekretariacie szkoły rozprawy doktorskiej wraz z opinią promotora. Procedura zmierzająca do uzyskania stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie historia odbywać się będzie przed Radą Dyscypliny Naukowej już poza jurysdykcją SDNH.

 

Uchwała nr 2425 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 22 maja 2019 roku w sprawie ustalenia programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych

 

Profil kandydata:

Bardzo dobre  wyniki studiów I i II stopnia.

Zainteresowanie historią, rodzące chęć naukowego badania dziejów Polski i dziejów powszechnych.

Otwartość na różne idee, krytycyzm myślenia, zdolność do weryfikacji autorytetów.

Potrzeba i umiejętność stawiania pytań. 

Admission rules

 1. Rekrutacja do szkoły doktorskiej odbywa się w drodze konkursu, który jest dwuetapowy.
 2. W celu przystąpienia do postępowania konkursowego kandydat dokonuje rejestracji w systemie IRK:
  • zakłada osobiste konto rejestracyjne (identyfikatorem konta jest numer PESEL kandydata, a jeśli nie posiada on numeru PESEL – jedenastocyfrowy numer wygenerowany przez system IRK),
  • wypełnia ankietę osobową, dokonuje wyboru dyscypliny naukowej.
 3. Następnie składa komplet dokumentów.
 4. W kolejnym etapie z kandydatem jest przeprowadzana rozmowa kwalifikacyjna.

Szczegółowe informacje na temat zasad i trybu rekrutacji zawarte są w uchwale rekrutacyjnej do szkół doktorskich Uniwersytetu w Białymstoku.

O przyjęciu do szkoły doktorskiej decydują kryteria, wynikające z Uchwały 2826 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku. Wśród nich jest rozmowa kwalifikacyjna, która ma na celu stwierdzenie, w jakim stopniu kandydat przygotowany jest do podjęcia samodzielnej pracy badawczej. Oczekuje się, że zostanie przedstawiona koncepcja pracy doktorskiej, planowane metody realizacji rozprawy, a także wstępna wiedza na temat dostępnej bazy materiałowej danego tematu.

 

Additional documents

 1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły doktorskiej składają następujące dokumenty:
 • ankietę pobraną z systemu IRK z zaznaczeniem dyscypliny naukowej, w ramach której kandydat zamierza przygotować rozprawę doktorską,
 • podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Doktoranta (kandydat wczytuje plik z fotografią spełniającą wymagania takie, jakie obowiązują przy składaniu wniosków o wydanie dowodu osobistego),
 • kwestionariusz kandydata z wykazem osiągnięć naukowych kandydata wypełniony według wzoru pobranego z systemu IRK ze szczególnym uwzględnieniem zainteresowań naukowych, dotychczasowego dorobku naukowego (publikacje naukowe), udziału w konferencjach i seminariach naukowych, stażach naukowych, studenckich kołach naukowych, stypendiach itp.,
 • pomysł badawczy na tle najważniejszych osiągnięć w danej dyscyplinie,
 • poświadczoną przez uczelnię lub notariusza kopię dyplomu (na podstawie przedłożonego oryginału) ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (wraz z suplementami),
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, potwierdzające zdolność kandydata do podjęcia kształcenia w dyscyplinach naukowych: nauki biologiczne, nauki chemiczne,
 • dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe kandydata:
 • kserokopie stron tytułowych recenzowanych monografii, spisu treści i strony redakcyjnej (zawierającej nazwiska recenzentów), kserokopie strony tytułowej monografii, spisu treści, strony redakcyjnej (zawierającej nazwiska recenzentów) i rozdziału lub kserokopie stron tytułowych czasopism, artykułów i spisu treści, lub zaświadczenie z wydawnictwa o przyjęciu publikacji do druku zawierające informację o planowanym roku publikacji, tytuł złożonego artykułu, tytuł monografii zbiorowej, w której zostanie opublikowany tekst, nazwisko redaktora tomu oraz nazwę wydawnictwa, a wypadku artykułów
...
(liczba słów w pełnym opisie: 1029)
+show more information