Uniwersytet w Białymstoku / Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych

Filozofia

Czas trwania: 4 lata

   powrót
Spis treści:

Nazwa szkoły doktorskiej

Jednostki prowadzące

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych
  adres:
  Biuro Rekrutacyjne przyjmuje interesantów:
  Do końca czerwca 2020 r.
  Poniedziałek - Piątek w godzinach 09.00-14.00
  Białystok, Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, p. 85
  telefon: 85 745 7485, 85 745 7460

  W lipcu, sierpniu i wrześniu 2020 r.
  Poniedziałek - Piątek w godzinach 09.00-14.00
  Białystok, Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, p. 47
  telefon: 85 745 7485, 85 745 7460

  Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych
  e-mail: szkoladoktorska.nh@uwb.edu.pl

Zapisy

od 2020-07-01 do 2020-07-31 23:59:59

Limit miejsc

2

Język wykładowy

polski

Opis

Kształcenie w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych (SDNH) Uniwersytetu w Białymstoku trwa 8 semestrów. Oparte jest na programie obejmującym: zajęcia z pracownikami UwB (specjalistami w dyscyplinach), włączenie doktoranta w proces badań naukowych w ramach wybranej dyscypliny oraz praktyki zawodowe.

Część zajęć realizowanych jest wspólnie z pozostałymi szkołami doktorskimi na UwB. Największa grupa przedmiotów jest  ściśle związana z naukami humanistycznymi i  skierowana do doktorantów wybierających określoną dyscyplinę (językoznawstwo, literaturoznawstwo, historię czy filozofię). Poza przedmiotami obowiązkowymi z tej ostatniej grupy zajęciowej doktorant będzie miał możliwość wyboru konwersatoriów specjalistycznych.

Studia doktoranckie w dyscyplinie filozofia skierowane są zarówno do osób planujących karierę akademicką, jak i do tych, którzy trzeci stopień studiów traktują jako szansę rozwoju osobistego i wsparcie kariery zawodowej. Adresatami studiów są wszyscy, którym zależy na pogłębianiu wiedzy i zdobywaniu nowych umiejętności badawczych w zakresie filozofii. Program studiów obejmuje zagadnienia teoretyczne, kładzie nacisk na bezpośrednią pracę z promotorem, a także na prowadzenie samodzielnych badań naukowych.

Studia stwarzają warunki do uzyskania kompetencji teoretycznych i umiejętności praktycznych niezbędnych do przygotowania i obrony rozprawy doktorskiej, a także do doskonalenia umiejętności dydaktycznych. Absolwent studiów uzyska zaawansowaną wiedzę teoretyczną, powiększy i wzbogaci swoje umiejętności praktyczne, a także nabędzie wykształcone kompetencje społeczne.

 

Profil kandydata

Kandydat na studia doktoranckie w dyscyplinie filozofia powinien mieć ukończone studia magisterskie w dziedzinie nauk humanistycznych lub społecznych (niekoniecznie z filozofii), ewentualnie, w uzasadnionych przypadkach, w dziedzinie nauk przyrodniczych, ścisłych lub medycznych. Przede wszystkim powinien mieć pogłębione zainteresowania filozoficzne poparte ogólną znajomością tradycji filozoficznej od starożytności do współczesności (pojęć, problemów, stanowisk), niezależnie od sposobu, w jaki tę znajomość posiadł (na studiach filozoficznych lub w inny sposób). Musi być zdolny do sformułowania problemu filozoficznego, który go szczególnie interesuje i potrafić odnieść ten problem do istniejących już w filozofii sposobów jego ujmowania. Pożądana jest przynajmniej ogólna orientacja kandydata w zakresie wiedzy historycznej i współczesnych problemów społecznych, a także problemów, z jakimi mierzy się współczesna nauka. Ceniona będzie zdolność do samodzielnego krytycznego myślenia w odniesieniu do problemów ważnych dla czasów współczesnych, jak również w odniesieniu do tradycji filozoficznej.

 

Ważne linki:

Uchwała nr 2425 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 22 maja 2019 roku w sprawie ustalenia programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych

Uchwała 2428 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 22 maja 2019 roku w sprawie zasad i trybu rekrutacji do szkół doktorskich w roku akademickim 2019/2020

Zasady kwalifikacji

 1. Rekrutacja do szkoły doktorskiej odbywa się w drodze konkursu, który jest dwuetapowy.
 2. W celu przystąpienia do postępowania konkursowego kandydat dokonuje rejestracji w systemie IRK:
  • zakłada osobiste konto rejestracyjne (identyfikatorem konta jest numer PESEL kandydata, a jeśli nie posiada on numeru PESEL – jedenastocyfrowy numer wygenerowany przez system IRK),
  • wypełnia ankietę osobową, dokonuje wyboru dyscypliny naukowej.
 3. Następnie składa komplet dokumentów.
 4. W kolejnym etapie z kandydatem jest przeprowadzana rozmowa kwalifikacyjna.

Szczegółowe informacje na temat zasad i trybu rekrutacji zawarte są w uchwale rekrutacyjnej do szkół doktorskich Uniwersytetu w Białymstoku.

 O przyjęciu na studia decydują kryteria, wynikające z Uchwały 2428 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku. Wśród nich  jest rozmowa kwalifikacyjna, która ma na celu stwierdzenie, w jakim stopniu kandydat przygotowany jest do podjęcia samodzielnej pracy badawczej.  Oczekuje się, że zostanie przedstawiona koncepcja pracy doktorskiej, planowane metody realizacji rozprawy, a także wstępna wiedza na temat dostępnej bazy materiałowej danego tematu.

 

Profil kandydata

Kandydat powinien legitymować się bardzo dobrymi wynikami studiów I 
i II stopnia, wykazywać zainteresowanie literaturoznawstwem, jego ewolucyjnością i 
chronologiczną zmiennością. Kandydat powinien też znać podstawowe pojęcia literaturoznawcze, ogólnie orientować się w różnorodności postaw metodologicznych wobec literatury oraz odczuwać potrzebę podejmowania wyzwań badawczych.

Dodatkowe dokumenty

 1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły doktorskiej składają następujące dokumenty:
 • ankietę pobraną z systemu IRK z zaznaczeniem dyscypliny naukowej, w ramach której kandydat zamierza przygotować rozprawę doktorską,
 • podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Doktoranta (kandydat wczytuje plik z fotografią spełniającą wymagania takie, jakie obowiązują przy składaniu wniosków o wydanie dowodu osobistego),
 • kwestionariusz z wykazem osiągnięć naukowych kandydata wypełniony według wzoru pobranego z systemu IRK ze szczególnym uwzględnieniem zainteresowań naukowych, dotychczasowego dorobku naukowego (publikacje naukowe), udziału w konferencjach, stażach naukowych, studenckim ruchu naukowym, stypendiach itp.,
 • pomysł badawczy na tle najważniejszych osiągnięć w danej dyscyplinie (przygotowany według wzoru),
 • poświadczoną przez uczelnię lub notariusza kopię dyplomu (na podstawie przedłożonego oryginału) ukończenia studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (wraz z suplementami),
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, potwierdzające zdolność kandydata do podjęcia kształcenia w dyscyplinach naukowych: nauki biologiczne, nauki chemiczne,
 • dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe kandydata:
  • kserokopia strony tytułowej monografii, spisu treści i strony redakcyjnej, kserokopia strony tytułowej monografii, spisu treści, strony redakcyjnej i rozdziału lub kserokopia strony tytułowej czasopisma, artykułu i spisu treści,
  • zaświadczenia (certyfikaty) o czynnym udziale w konferencjach naukowych lub seminariach, podpisane przez organizatora,
  • zaświadczenie o udziale w konkursowym projekcie badawczym (np. NCN, NCBiR), podpisane przez kierownika projektu, z podaniem numeru projektu, roli w nim i lat jego realizacji,
  • zaświadczenie o odbyciu wyjazdu stypendialnego, stażu
...
(liczba słów w pełnym opisie: 565)
+pokaż więcej informacji