University of Bialystok / Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych

Filozofia

Duration: 4 years

   back
Table of contents:

Nazwa szkoły doktorskiej

Conducting units

Enrollment

from 2021-08-16 to 2021-08-27 23:59:59

Limit of students

2

Language

polish

Description

Kształcenie w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych (SDNH) Uniwersytetu w Białymstoku trwa 8 semestrów. Oparte jest na programie obejmującym: zajęcia z pracownikami UwB (specjalistami w dyscyplinach), włączenie doktoranta w proces badań naukowych w ramach wybranej dyscypliny oraz praktyki zawodowe.

Część zajęć realizowanych jest wspólnie z pozostałymi szkołami doktorskimi na UwB. Największa grupa przedmiotów jest  ściśle związana z naukami humanistycznymi i  skierowana do doktorantów wybierających określoną dyscyplinę (językoznawstwo, literaturoznawstwo, historię czy filozofię). Poza przedmiotami obowiązkowymi z tej ostatniej grupy zajęciowej doktorant będzie miał możliwość wyboru konwersatoriów specjalistycznych.

Kształcenie w dyscyplinie filozofia skierowane jest zarówno do osób planujących karierę akademicką, jak i do tych, którzy traktują je jako szansę rozwoju osobistego i wsparcie kariery zawodowej. Adresatami są wszyscy, którym zależy na pogłębianiu wiedzy i zdobywaniu nowych umiejętności badawczych w zakresie filozofii. Program kształcenia obejmuje zagadnienia teoretyczne, kładzie nacisk na bezpośrednią pracę z promotorem, a także na prowadzenie samodzielnych badań naukowych.

Szkoła doktorska stwarza warunki do uzyskania kompetencji teoretycznych i umiejętności praktycznych niezbędnych do przygotowania i obrony rozprawy doktorskiej, a także do doskonalenia umiejętności dydaktycznych. Absolwent szkoły doktorskiej uzyska zaawansowaną wiedzę teoretyczną, powiększy i wzbogaci swoje umiejętności praktyczne, a także nabędzie wykształcone kompetencje społeczne.

Kształcenie doktoranta kończy się złożeniem do końca IV roku w sekretariacie szkoły rozprawy doktorskiej wraz z opinią promotora. Procedura zmierzająca do uzyskania stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia odbywać się będzie przed Radą Dyscypliny Naukowej już poza jurysdykcją SDNH.

 

Profil kandydata

Kandydat do szkoły doktorskiej w dyscyplinie filozofia powinien mieć ukończone studia magisterskie w dziedzinie nauk humanistycznych lub społecznych (niekoniecznie z filozofii), ewentualnie, w uzasadnionych przypadkach, w dziedzinie nauk przyrodniczych, ścisłych lub medycznych. Przede wszystkim powinien mieć pogłębione zainteresowania filozoficzne poparte ogólną znajomością tradycji filozoficznej od starożytności do współczesności (pojęć, problemów, stanowisk), niezależnie od sposobu, w jaki tę znajomość posiadł (na studiach filozoficznych lub w inny sposób). Musi być zdolny do sformułowania problemu filozoficznego, który go szczególnie interesuje i potrafić odnieść ten problem do istniejących już w filozofii sposobów jego ujmowania. Pożądana jest przynajmniej ogólna orientacja kandydata w zakresie wiedzy historycznej i współczesnych problemów społecznych, a także problemów, z jakimi mierzy się współczesna nauka. Ceniona będzie zdolność do samodzielnego krytycznego myślenia w odniesieniu do problemów ważnych dla czasów współczesnych, jak również w odniesieniu do tradycji filozoficznej.

 

Uchwała nr 2425 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 22 maja 2019 roku w sprawie ustalenia programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych

Admission rules

 1. Rekrutacja do szkoły doktorskiej odbywa się w drodze konkursu, który jest dwuetapowy.
 2. W celu przystąpienia do postępowania konkursowego kandydat dokonuje rejestracji w systemie IRK:
  • zakłada osobiste konto rejestracyjne (identyfikatorem konta jest numer PESEL kandydata, a jeśli nie posiada on numeru PESEL – jedenastocyfrowy numer wygenerowany przez system IRK),
  • wypełnia ankietę osobową, dokonuje wyboru dyscypliny naukowej.
 3. Następnie składa komplet dokumentów.
 4. W kolejnym etapie z kandydatem jest przeprowadzana rozmowa kwalifikacyjna.

Szczegółowe informacje na temat zasad i trybu rekrutacji zawarte są w uchwale rekrutacyjnej do szkół doktorskich Uniwersytetu w Białymstoku.

O przyjęciu do szkoły doktorskiej decydują kryteria, wynikające z Uchwały 2826 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku. Wśród nich  jest rozmowa kwalifikacyjna, która ma na celu stwierdzenie, w jakim stopniu kandydat przygotowany jest do podjęcia samodzielnej pracy badawczej.  Oczekuje się, że zostanie przedstawiona koncepcja pracy doktorskiej, planowane metody realizacji rozprawy, a także wstępna wiedza na temat dostępnej bazy materiałowej danego tematu.

 

Additional documents

 1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły doktorskiej składają następujące dokumenty:
 • ankietę pobraną z systemu IRK z zaznaczeniem dyscypliny naukowej, w ramach której kandydat zamierza przygotować rozprawę doktorską,
 • podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Doktoranta (kandydat wczytuje plik z fotografią spełniającą wymagania takie, jakie obowiązują przy składaniu wniosków o wydanie dowodu osobistego),
 • kwestionariusz kandydata z wykazem osiągnięć naukowych kandydata wypełniony według wzoru pobranego z systemu IRK ze szczególnym uwzględnieniem zainteresowań naukowych, dotychczasowego dorobku naukowego (publikacje naukowe), udziału w konferencjach i seminariach naukowych, stażach naukowych, studenckich kołach naukowych, stypendiach itp.,
 • pomysł badawczy na tle najważniejszych osiągnięć w danej dyscyplinie,
 • poświadczoną przez uczelnię lub notariusza kopię dyplomu (na podstawie przedłożonego oryginału) ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (wraz z suplementami),
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, potwierdzające zdolność kandydata do podjęcia kształcenia w dyscyplinach naukowych: nauki biologiczne, nauki chemiczne,
 • dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe kandydata:
 • kserokopie stron tytułowych recenzowanych monografii, spisu treści i strony redakcyjnej (zawierającej nazwiska recenzentów), kserokopie strony tytułowej monografii, spisu treści, strony redakcyjnej (zawierającej nazwiska recenzentów) i rozdziału lub kserokopie stron tytułowych czasopism, artykułów i spisu treści, lub zaświadczenie z wydawnictwa o przyjęciu publikacji do druku zawierające informację o planowanym roku publikacji, tytuł złożonego artykułu, tytuł monografii zbiorowej, w której zostanie opublikowany tekst, nazwisko redaktora tomu oraz nazwę wydawnictwa, a wypadku artykułów
...
(liczba słów w pełnym opisie: 1029)
+show more information