University of Bialystok / Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Nauki biologiczne

Duration: 4 years

   back
Table of contents:

Nazwa szkoły doktorskiej

Conducting units

Enrollment

from 2021-08-16 to 2021-08-27 23:59:59

Limit of students

5

Language

polish

Description

Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych zapewnia kształcenie doktorantów w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplinie naukowej: nauki biologiczne. Program kształcenia, zatwierdzony przez Senat, realizowany jest w oparciu o zasoby Uniwersytetu w Białymstoku.

Podstawowym zadaniem szkoły doktorskiej jest wykształcenie wysokiej klasy specjalistów w wybranej dyscyplinie naukowej, przygotowanych do samodzielnego organizowania i prowadzenia pracy naukowo-badawczej oraz wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego.

 

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA

Program Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych w dyscyplinie naukowej: nauki biologiczne zapewni absolwentowi uzyskanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do prowadzenia pracy badawczej i naukowej, a także pracy dydaktycznej ze studentami. Absolwent zdobywa wiedzę, doskonaloną pod kierunkiem opiekuna naukowego, dotyczącą współczesnych kierunków rozwoju i najnowszych osiągnięć nauk biologicznych oraz rozumienia zasad metodologii nauk ścisłych i przyrodniczych w stopniu pozwalającym na odpowiednie ich wykorzystanie w badaniach naukowych i pracy nauczyciela akademickiego. Absolwent posiada umiejętności pozyskiwania funduszy na badania oraz swobodnego posługiwania się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym pisanie artykułów naukowych jak również kontakty z międzynarodowym środowiskiem naukowym i zawodowym. Absolwent potrafi dokonać wyboru i określenia adekwatnych metod prowadzenia badań naukowych, przygotować ich realizację oraz poradzić sobie z rozwiązywaniem pojawiających się problemów praktycznych. Program studiów wpłynie ponadto na kształtowanie postawy doktoranta opartej na samodzielnym planowaniu swojego rozwoju intelektualnego i pełnej odpowiedzialności za pracę własną i innych.

 

INFORMACJA O STRUKTURZE PROGRAMU KSZTAŁCENIA

Program kształcenia w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych obejmuje:

1. Opis zakładanych efektów uczenia się.

2. Założenia procesu kształcenia.

3. Harmonogram realizacji programu kształcenia.

Szczegółowe informacje na temat programu kształcenia:

http://docs.uwb.edu.pl/pliki/2019-2427-1.pdf

 

Grupy przedmiotów objętych programem studiów:

moduł kształcenia ogólnego: Przedmiot spoza dyscypliny, Umiejętności miękkie przedmiot 1, Umiejętności miękkie przedmiot 2, Prawo autorskie i ochrona własności intelektualnej, Komercjalizacja badań naukowych

moduł kształcenia w dyscyplinie nauki biologiczne: Journal Club (język angielski specjalistyczny), Dydaktyka szkoły wyższej, Formy finansowania nauk ścisłych i przyrodniczych, Wybrane metody pomiarowe i statystyczne w naukach ścisłych i przyrodniczych, Przedmiot podstawowy, Wybrane zagadnienia współczesnej biologii, Zajęcia specjalistyczne, Przygotowanie plakatu i sztuka prezentacji, Przygotowanie publikacji do druku

moduł przygotowania rozprawy doktorskiej: Seminarium doktoranckie

moduł praktyk zawodowych: Praktyki zawodowe

 

Warunki ukończenia Szkoły Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych:

1. Spełnienie wymogów wynikających z programu studiów (zaliczenie przedmiotów objętych programem kształcenia, wykonanie badań naukowych zgodne z indywidualnym planem badawczym przygotowanym przez doktoranta w porozumieniu z promotorem oraz spełnienie innych wymagań koniecznych do zaliczenia poszczególnych lat studiów).

2. Uzyskanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplinie naukowej: nauki biologiczne.

Admission rules

 1. Rekrutacja do szkoły doktorskiej odbywa się w drodze konkursu, który jest dwuetapowy.
 2. W celu przystąpienia do postępowania konkursowego kandydat dokonuje rejestracji w systemie IRK:
  • zakłada osobiste konto rejestracyjne (identyfikatorem konta jest numer PESEL kandydata, a jeśli nie posiada on numeru PESEL – jedenastocyfrowy numer wygenerowany przez system IRK),
  • wypełnia ankietę osobową, dokonuje wyboru dyscypliny naukowej.
 3. Następnie składa komplet dokumentów.
 4. W kolejnym etapie z kandydatem jest przeprowadzana rozmowa kwalifikacyjna.

Szczegółowe informacje na temat zasad i trybu rekrutacji zawarte są w uchwale rekrutacyjnej do szkół doktorskich Uniwersytetu w Białymstoku.

Additional documents

 1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły doktorskiej składają następujące dokumenty:
 • ankietę pobraną z systemu IRK z zaznaczeniem dyscypliny naukowej, w ramach której kandydat zamierza przygotować rozprawę doktorską,
 • podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Doktoranta (kandydat wczytuje plik z fotografią spełniającą wymagania takie, jakie obowiązują przy składaniu wniosków o wydanie dowodu osobistego),
 • kwestionariusz kandydata z wykazem osiągnięć naukowych kandydata wypełniony według wzoru pobranego z systemu IRK ze szczególnym uwzględnieniem zainteresowań naukowych, dotychczasowego dorobku naukowego (publikacje naukowe), udziału w konferencjach i seminariach naukowych, stażach naukowych, studenckich kołach naukowych, stypendiach itp.,
 • pomysł badawczy na tle najważniejszych osiągnięć w danej dyscyplinie,
 • poświadczoną przez uczelnię lub notariusza kopię dyplomu (na podstawie przedłożonego oryginału) ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (wraz z suplementami),
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, potwierdzające zdolność kandydata do podjęcia kształcenia w dyscyplinach naukowych: nauki biologiczne, nauki chemiczne,
 • dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe kandydata:
 • kserokopie stron tytułowych recenzowanych monografii, spisu treści i strony redakcyjnej (zawierającej nazwiska recenzentów), kserokopie strony tytułowej monografii, spisu treści, strony redakcyjnej (zawierającej nazwiska recenzentów) i rozdziału lub kserokopie stron tytułowych czasopism, artykułów i spisu treści, lub zaświadczenie z wydawnictwa o przyjęciu publikacji do druku zawierające informację o planowanym roku publikacji, tytuł złożonego artykułu, tytuł monografii zbiorowej, w której zostanie opublikowany tekst, nazwisko redaktora tomu oraz nazwę wydawnictwa, a wypadku artykułów
...
(liczba słów w pełnym opisie: 1029)
+show more information