University of Bialystok / Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych

Literaturoznawstwo

Duration: 4 years

   back
Table of contents:

Nazwa szkoły doktorskiej

Conducting units

Enrollment

from 2021-08-16 to 2021-08-27 23:59:59

Limit of students

4

Language

polish

Description

Kształcenie w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych (SDNH) Uniwersytetu w Białymstoku trwa 8 semestrów. Oparte jest na programie obejmującym: zajęcia z pracownikami UwB (specjalistami w dyscyplinach), włączenie doktoranta w proces badań naukowych w ramach wybranej dyscypliny oraz praktyki zawodowe.

Część zajęć realizowanych jest wspólnie z pozostałymi szkołami doktorskimi na UwB. Największa grupa przedmiotów jest  ściśle związana z naukami humanistycznymi i  skierowana do doktorantów wybierających określoną dyscyplinę (językoznawstwo, literaturoznawstwo, historię czy filozofię). Poza przedmiotami obowiązkowymi z tej ostatniej grupy zajęciowej doktorant będzie miał możliwość wyboru konwersatoriów specjalistycznych.

Kształcenie w dyscyplinie literaturoznawstwo skierowane jest zarówno do osób planujących karierę akademicką, jak i do tych, którzy kształcenie w szkole doktorskiej traktują jako szansę rozwoju osobistego i wsparcie kariery zawodowej w środowiskach innych niż naukowe. Adresatami kształcenia są wszyscy, którym zależy na pogłębianiu wiedzy i zdobywaniu nowych umiejętności badawczych, szczególnie w zakresie literaturoznawstwa. W trakcie kształcenia doktorant przygotowuje rozprawę doktorską, prowadzi własne prace badawcze, które powinny skutkować publikacjami naukowymi oraz udziałem w konferencjach naukowych. Ostatecznym zwieńczeniem kształcenia w szkole doktorskiej powinno być, po przebyciu określonej prawem procedury, uzyskanie przez doktoranta stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo.

Program obejmuje zagadnienia teoretyczne i praktyczne, kładzie nacisk na przedmioty o charakterze metodologiczno-warsztatowym oraz bezpośrednią pracę z promotorem rozprawy doktorskiej. Zajęcia mają formę wykładów i konwersatoriów. W ramach szkoły doktoranci odbywają praktykę dydaktyczną, co sprzyja nabywaniu przez nich kompetencji dydaktycznych.

Kształcenie przygotowane jest z uwzględnieniem potrzeb rynku pracy, stwarza warunki do poszerzenia horyzontów badawczych doktoranta, lepszej orientacji w problemach współczesnej humanistyki ze szczególnym uwzględnieniem wybranej przez kandydata dyscypliny naukowej oraz zdobycia kompetencji i umiejętności niezbędnych zarówno do przygotowania i obrony rozprawy doktorskiej, jak też pełnienia ważnych ról społecznych.

Kształcenie doktoranta kończy się złożeniem do końca IV roku w sekretariacie szkoły rozprawy doktorskiej wraz z opinią promotora. Procedura zmierzająca do uzyskania stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo odbywać się będzie przed Radą Dyscypliny Naukowej już poza jurysdykcją SDNH.

Absolwent, który otrzyma stopień doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo, uzyskuje zaawansowaną wiedzę teoretyczną, ma opanowany właściwy dla swej dyscypliny warsztat badawczy, a tym samym jest przygotowany do samodzielnej pracy twórczej. Takie kwalifikacje dają liczne możliwości zatrudnienia i kariery zawodowej. Doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo, poza ewentualnym kontynuowaniem kariery naukowej na uczelni, jest szczególnie predestynowany do pracy w różnych instytucjach kultury, bibliotekach, mediach, wybranych pionach administracji publicznej itp. Jest też przygotowany do podjęcia pracy w szkołach.

Profil kandydata

Kandydat powinien legitymować się bardzo dobrymi wynikami studiów I i II stopnia, wykazywać zainteresowanie literaturoznawstwem, jego ewolucyjnością i chronologiczną zmiennością. Kandydat powinien też znać podstawowe pojęcia literaturoznawcze, ogóólnie orientować się w różnorodności postaw metodologicznych wobec literatury oraz odczuwać potrzebę podejmowania wyzwań badawczych.

 

Uchwała nr 2425 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 22 maja 2019 roku w sprawie ustalenia programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych

Admission rules

 1. Rekrutacja do szkoły doktorskiej odbywa się w drodze konkursu, który jest dwuetapowy.
 2. W celu przystąpienia do postępowania konkursowego kandydat dokonuje rejestracji w systemie IRK:
  • zakłada osobiste konto rejestracyjne (identyfikatorem konta jest numer PESEL kandydata, a jeśli nie posiada on numeru PESEL – jedenastocyfrowy numer wygenerowany przez system IRK),
  • wypełnia ankietę osobową, dokonuje wyboru dyscypliny naukowej.
 3. Następnie składa komplet dokumentów.
 4. W kolejnym etapie z kandydatem jest przeprowadzana rozmowa kwalifikacyjna.

Szczegółowe informacje na temat zasad i trybu rekrutacji zawarte są w uchwale rekrutacyjnej do szkół doktorskich Uniwersytetu w Białymstoku.

O przyjęciu do szkoły doktorskiej decydują kryteria, wynikające z Uchwały 2826 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku. Wśród nich  jest rozmowa kwalifikacyjna, która ma na celu stwierdzenie, w jakim stopniu kandydat przygotowany jest do podjęcia samodzielnej pracy badawczej. Oczekuje się, że zostanie przedstawiona koncepcja pracy doktorskiej, planowane metody realizacji rozprawy, a także wstępna wiedza na temat dostępnej bazy materiałowej danego tematu.

Additional documents

 1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły doktorskiej składają następujące dokumenty:
 • ankietę pobraną z systemu IRK z zaznaczeniem dyscypliny naukowej, w ramach której kandydat zamierza przygotować rozprawę doktorską,
 • podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Doktoranta (kandydat wczytuje plik z fotografią spełniającą wymagania takie, jakie obowiązują przy składaniu wniosków o wydanie dowodu osobistego),
 • kwestionariusz kandydata z wykazem osiągnięć naukowych kandydata wypełniony według wzoru pobranego z systemu IRK ze szczególnym uwzględnieniem zainteresowań naukowych, dotychczasowego dorobku naukowego (publikacje naukowe), udziału w konferencjach i seminariach naukowych, stażach naukowych, studenckich kołach naukowych, stypendiach itp.,
 • pomysł badawczy na tle najważniejszych osiągnięć w danej dyscyplinie,
 • poświadczoną przez uczelnię lub notariusza kopię dyplomu (na podstawie przedłożonego oryginału) ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (wraz z suplementami),
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, potwierdzające zdolność kandydata do podjęcia kształcenia w dyscyplinach naukowych: nauki biologiczne, nauki chemiczne,
 • dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe kandydata:
 • kserokopie stron tytułowych recenzowanych monografii, spisu treści i strony redakcyjnej (zawierającej nazwiska recenzentów), kserokopie strony tytułowej monografii, spisu treści, strony redakcyjnej (zawierającej nazwiska recenzentów) i rozdziału lub kserokopie stron tytułowych czasopism, artykułów i spisu treści, lub zaświadczenie z wydawnictwa o przyjęciu publikacji do druku zawierające informację o planowanym roku publikacji, tytuł złożonego artykułu, tytuł monografii zbiorowej, w której zostanie opublikowany tekst, nazwisko redaktora tomu oraz nazwę wydawnictwa, a wypadku artykułów
...
(liczba słów w pełnym opisie: 1029)
+show more information